Resort Chanthaburi Resort Chanthaburi
บ้านเพชรชมพู - Sugar Palm Resort Chanthaburi

บ้านเพชรชมพู

บ้านเพชรชมพู ห้องพักที่ศิลปินบรรจงวาดภาพจากภาพยนต์ดัง.

บ้านเพชรชมพู ห้องพักที่ศิลปินบรรจงวาดภาพจากภาพยนต์ดัง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนและชอบงานศิลป์.