Resort Chanthaburi Resort Chanthaburi
บ้านพลอย - Sugar Palm Resort Chanthaburi

บ้านพลอย

บ้านพลอย ห้องพักที่ศิลปินบรรจงวาดภาพจากภาพยนต์ดัง.

บ้าพลอย ห้องพักที่ศิลปินบรรจงวาดภาพจากภาพยนต์ดัง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนและชอบงานศิลป์.