Resort Chanthaburi Resort Chanthaburi
Business

ห้องรวมใต้ทะเล (โลมา)

ห้องรวมใต้ทะเล ห้องพักที่ศิลปินบรรจงวาดภาพจากภาพยนต์ดัง.

ห้องรวมใต้ทะเล ห้องพักที่ศิลปินบรรจงวาดภาพจากภาพยนต์ดัง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนและชอบงานศิลป์.